skip to Main Content

Dobrodošli.

Bezbednost i zaštita zdravlja na radu jedno je od osnovnih prava svakog čoveka, jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna radna sredina omogućavaju produktivan i kvalitetan rad i život.

O nama.

Glavna delatnost naše agencije je pružanje konsultantskih usluga iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara kao i konsultatskih usluga u izradi normativnih akata preduzeća iz oblasti rada i radnih odnosa.

Stručan kadar sa višegodišnjim iskustvom na lokalnom i stranom tržištu, profesionalan pristup specifičnim zahtevima svakog klijenata i savremen način rada su osnova našeg uspeha.

Misija naše agencije je unapređenje kvaliteta bezbednosti i zdravlja na radu – brinemo o ljudima i ulozi koju posao igra u njihovim životima. Želimo pomoći u oblikovanju bezbednijeg i zdravijeg poslovnog okruženja, znanjem i ekspertizom i na taj način doprinosimo društvenoj zajednici i osiguravamo dugoročan uspeh.

Naše se poslovanje temelji na poštovanju zakona, transparentnosti, poštovanju naših zaposlenih i poslovnih partnera.

Bezbednost i zdravlje na radu BZR.

Bezbednost i zdravlje na radu (BZR) podrazumeva ostvarivanje uslova rada u kojima se preduzimaju određene mere i aktivnosti u cilju zaštite života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo. Interes privrednih društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru, odnosno da se ostvare uslovi rada u kojima bi zaposleni imao osećaj zadovoljstva pri obavljanju svojih profesionalnih zadataka. Za ostvarivanje ovakvog cilja neophodan je sistematski pristup u preventivnom delovanju.

 

Bezbednost i zdravlje na radu jeste obezbeđivanje takvih uslova na radu kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih

Pravni okvir za bezbednost i zdravlje na radu I usluge iz te oblasti koje obavljamo

Ustavom Republike Srbije (član 38. stav 2. i član 72. stav 1. tačka 4.), utvrđeno je pravo zaposlenih na bezbednost i zdravlje na radu. U skladu sa Ustavom donet je Zakonon o bezbednosti i zdravlju na radu (“Sl. glasnik RS”, br. 101/2005, 91/2015 i 113/2017) utvrđena je obaveza poslodavca da organizuje poslove BZR. Obavljanje ovih poslova poslodavac može da organizuje na tri načina i to:

 • može da ih obavlja sam u delatnostima trgovine na malo, usluga smeštaja i ishrane, informisanja i komunikacija, finansijskim i osiguranja, poslovanja nekretninama, stručnim, naučnim, inovacionim, administrativnim i pomoćnim uslužnim delatnostima, obaveznog socijalnog osiguranja, obrazovanja, umetnosti, zabave i rekreacije, kao i ostalim uslužnim delatnostima, ako ima do 20 zaposlenih;
 • poslodavac može da odredi za obavljanje ovih poslova jednog ili više od svojih zaposlenih sa položenim stručnim ispitom i
 • može da angažuje pravno lice odnosno preduzetnika koji ima licencu za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Procena rizika na radnim mestima i u radnoj okolini, u skladu sa čl. 13 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Pravilnikom o načinu i postupku procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini (izrada Akta o proceni rizika). Osnov za procenu rizika uzima se grupisano-sintematizovano radno mesto
 • Ustrojavanje Evidencija BZR, u skladu sa čl. 49 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu i Pravilnikom o evidencijama u oblasti bez­be­dnosti i zdravlja na radu (obrasci od 1-14).
 • Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlja na radu (čl. 15 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu) i Programa osposobljavanja zaposlenih za bezbedan i zdrav rad.
 • Izrada Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti.
 • Obuka zaposlenih iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu (čl. 27 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu).
 • Obavljanje poslova lica za bezbednost i zdravlje na radu (čl. 37 Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu).

Zaštita od požara.

Osnov zaštite od požara je prevencija – tehnička, organizaciona i normativna

Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožavaju život i zdravlje ljudi, materijalna dobra i životna sredina. Zaštita od požara predstavlja skup aktivnosti čiji je cilj smanjenje rizika nastanka požara, odnosno brzo i kvalitetno gašenje požara, ako do istog dođe.

Zakonom zaštite od požara predviđen je niz mera, postupaka i radnji koje treba preduzeti i sprovesti kako bi se sprečilo nastajanje požara i kako bi se njegove posledice svele na najmanju moguću meru na ljude i imovinu.

 

Konsultantske usluge koje pružamo u izradi normativnih dokumanata iz oblasti zaštite od požara:

 • Pravila zaštite od požara,
 • Program osnovne obuke zaposlenih iz oblasti zaštite od požara (ovaj Program se sa pratećom dokumentacijom dostavlja na saglasnost MUP-u, Upravi za vanredne situacije i tek nakon dobijanja saglasnosti na isti on se može primenjivati za obuku zaposlenih radnika iz ove oblasti),
 • Planovi evakuacije,
 • Mere zaštite od požara pri izvođenju radova zavarivanja, rezanja i lemljenja,
 • Uputstva za postupak u slučaju požara, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009,  20/2015 i 87/2018).
 • Konsultantske usluge prilikom obuke i provere znanja zaposlenih iz oblasti zaštite od požara  i formiranje evi­­dencije o izvedenoj obuci iz PPZ.

Reference.

Spisak firmi u kojima su zaposlleni iz HSF SUPPORT učestvovali u postupku procene rizika na radnim mestima i u radnoj okolini:

FIZIČKI FAKULTET, Beograd
BRITISH COUNCIL Beograd
KONKAV KONVEKS d.o.o. Beograd
CAFE&FACTORY d.o.o. Beograd
ROAMING NETWORKS d.o.o. Beograd
WEST 65 d.o.o. Beograd
JARBOLI I ZASTAVE d.o.o. Beograd
KLUZ-PADOBRANI d.o.o, Beograd,
TENFORE d.o.o. Beograd
ELMARK GROUP d.o.o. Kragijevac,
Comtrade SYSTEM INTEGRATION, d.o.o. Beograd
Comtrade SOLUTIONS INGINEERING d.o.o. Beograd
Comtrade CAN ADVERTISING d.o.o. Beograd
Comtrade INTERNET GROUP d.o.o. Beograd
Comtrade REAL ESTATE d.o.o. Beograd
Comtrade CT FB d.o.o. Beograd
Comtrade DISTRIBUTION d.o.o. Beograd
HYCU d.o.o. Beograd
ENDAVA d.o.o. Beograd
ALITE INTERNATIONAL d.o.o. Beograd
30HILLS d.o.o. Beograd
ADORE CHOCOLAT d.o.o. Beograd
NIKOLA S d.o.o, Beograd,
TRAFFOP d.o.o. Beograd
WIG d.o.o. Beogrd,
Ciglana SZR «BATICA KOCIĆ», Kovačica
PRESS PUBLISHING GROUP ŠTAMPARIJA d.o.o. Beograd
PRESS PUBLISHING GROUP DNEVNE NOVINE d.o.o. Beograd
LOWE IDOLS & FRIENDS d.o.o Beograd
Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije, Zemun,

TOI TOI d.o.o. Beograd
K-PARACHUTES d.o.o. Beograd
BIOCHEM BALKAN d.o.o. Beograd
NAFTA AD. Beograd
B N P d.o.o. Beograd
TEHNIČKI CENTAR-INSPEKT d.o.o. Obrenovac
TEHNO¬MANIJA d.o.o. Beograd
ADITIV BALKAN d.o.o. Beograd
KOKA-MAR d.o.o. Beograd
PEKARSKA INDUSTRIJA SUNCE d.o.o. Beograd
PFB CNSULTING d.o.o. Beograd
QVATTRO COMPANY d.o.o. Beograd
M&M FRUITS d.o.o. Beograd
MLEKARA MAESTRO Sakule
APEX SOLUTION TECHNOLOGY d.o.o. Beograd
SZTR SANVERA pr, Beograd
EM-ENERGY ABS d.o.o. Beograd
FARLEY INVESTORS d.o.o. Beograd
INSERT RETAIL d.o.o. Beograd
REBRACOMERC d.o.o, Umka
MERA SOFTWARE SERVICES d.o.o. Beograd
MOSS & HEMOSS d.o.o. Beograd
SLAVONAC-PP JANKOVIĆ d.o.o. Beograd
JUGODRVO-HOLDING Beograd
TEHNO-COP a.d, Novi Sad,
JUVELA d.o.o, Beograd,
UFK STUDENTSKI GRAD d.o.o. N. Beograd
TT MEDIK d.o.o. Beograd,
SOLUTIS D.O.O. Beograd,
MAGREM d.o.o. Beograd,

ELEKTROTERMO D.O.O. Beograd,
TERMOMONT SISTEM d.o.o. Beograd
TROFEJ COMERCE d.o.o. Beograd,
P.E.C.S. d.o.o. Novi Beograd,
I.C. LIGHT d.o.o. Beograd,
PETAR PAN – HOLIVUD Fotografska radnja, Borča
BRISTOL d.o.o. Beograd,
Agencija za knjigovodstvo „IPSILON, Obrenovac,
ZTUR MILANO; Obrenovac,
BIRO ZA GEODETSKE RADOVE GEODATA, Obrenovac
Zdravstvena ustanova apoteka MILETIĆ PLUS Obrenovac
LINK GROUP d.o.o, Zemun,
Specijalistička ordinacija „ANGIO, Beograd,
D-PROJEKT d.o.o, 11000 Beograd,
H O L S E N d.o.o, Beograd,
KO-BI d.o.o, Novi Beograd,
PANORAMA d.o.o, Beograd,
STATUSOPTIC d.o.o, Beograd,
SYSTEM ADVERTISING d.o.o, Beograd,
TTI d.o.o., Beograd,
TTI GROUP d.o.o, Novi Beograd,
YU SPEKTRUM d.o.o, Beograd,
Apoteka ŽIZNI, Beograd,
ELEKTROZAŠTITA d.o.o, Lazarevac,
SZR ZVEZDA, Beograd-Vinča,
N I M E Ld.o.o, N. Beograd,
SZR PROFESIONAL, Beograd,
SZR zlatara Gligodić Radenko, Pančevo,
SZTR AURELIJA , Beograd,
SZR GOLDFISH, Beograd,

TES ELETRONIC SOLUTION d.o.o., B e o g r a d,
TT&T d.o.o, Beograd,
ENOTRIA d.o.o., Novi Beograd,
MAT. PROJEKT d.o.o., Novi Beograd,
STZUR Riboteka „JOCA DUH, Grocka,
SZTR PAPIĆ, Beograd,
SPOONLABS d.o.o, Beograd,
AUTO 1 d.o.o, B e o g r a d,
OMEGATECH d.o.o, Beograd,
ODEON YUBC d.o.o, Novi Beograd,
PRIMA COMMERCE d.o.o, Beograd-Zemun,
MYRMIDONS d.o.o, Beograd,
AS CALIBRA II PR, Šimanovci,
STRCALIBRA, Šimanovci,
DPRBREZA , 37000 Kruševac,
MS CO PINK „ d.o.o, Beograd,
SB GRADNJA d.o.o, Beograd
MD&PROFY d.o.o. Beograd
MAKAO ŽUTO MORE d.o.o. Beograd
BRIG d.o.o. Novi Sad
Menjačnica »ŠUŠKE« Obrenovac
»S.K. PLAN«, Obrenovac
Menjačnica »ALEKSANDAR« ,Obrenovac
ŠTRBA NOVI SAD.
BONEDA d.o.o. Beograd
BLATECHNO d.o.o. Beograd
NESTA d.o.o.
WELHEM CO d.o.o.
VELJKOVIĆ d.o.o. Jagodina
STR VELJKOVIĆ Jagodina

KEBAP d.o.o, Novi Beograd,
SALON LEPOTE SUN RELAX Novi Sad
Agencija za edukaciju predškolske deceSNUPI N. Beograd,
ANĐELA 2d.o.o, Kruševac
DRAGAN I SINOVId.o.o, N. Beograd
MIVERDI D.O.O. N. Beograd
LUKS-ELEKTRO d.o.o. Ub,
SUR CRVENO VINO Kovačica
SZTR GORAN Zemun
GLAVAČ-PROMET d.o.o. Padina
M.F.Gd.o.o, N. Beograd,
„ŠIŠKA – TURS d.o.o. Kovačica
SZR PEKARA «PRINC» Kovačica
ZTU „ZELENA JABUKA Padina
SANIDEI d.o.o. Obrenovac
IPP d.o.o. Obrenovac
SZGR „HIDROL Zvečka-Obrenovac,
»LA CASA CO« d.o.o. OBRENOVAC
TIME STUDIO D.O.O. BEOGRAD, BARIČ
«JOKSIMOVIĆ DMS»D.O.O. BEOGRAD, ZVEČKA
»S.K. PLAN« OBRENOVAC
SZKR »MONTEKS« OBRENOVAC
«PRO KRING» d.o.o. Obrenovac
ĐULIJANO TRADE d.o.o. Obrenovac
BODAXCO d.o.o. Obrenovac,
LINIJA VANDINI d.o.o. Zemun
NERA EX-IMd.o.o, Zemun Polje
BUDIM VICTOR CO d.o.o. N. Beograd
VIN & ZIG COMPANY d.o.o. Zemun
ZLATAN BUT-OČNA KUĆA BAŠANOVIĆ d.o.o. Barajevo

S&P 2004 d.o.o, Novi Beograd
ALONSO TRADE d.o.o. Novi Beograd
ANDREJ PROMET d.o.o. Kruševac
SUR – BIFE – GRIL „GADŽA, Nova Pazova i td.
ROTOMETAL ALATI d.o.o. Beograd
LABTEH EXPORT IMPORT d.o.o. Beograd

Kontakt.

Kontakt podaci:

HSF SUPPORT
SRĐAN PETROVIĆ PR AGENCIJA ZA POSLOVNE USLUGE HSF SUPPORT BEOGRAD

PIB: 108951470
Matični broj: 63818305

Adresa: Bežanijskih ilegalaca 2, 11 000 Beograd, Srbija

 

T: +381 (64) 183 28 15
T: +381 (60) 414 14 36
E-mail: office@hsfsupport.rs

Napiši poruku.
  Back To Top